ލިޔުން ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް މިގޮޅިއަށް ކޮޕީ ކޮށްލާ (ފަހަރަކު ލިޔެވޭނީ ގިނަވެގެން 240 ބަސް)

ނޯޓު:

ކުލަ ޖައްސާފައިވާ ބަހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަން ފެންނަކަމަށް "ބެހި" އިން ހުށަހަޅާ ބަސްތައް ބެލުމަށް އެބަހަކަށް ދެފަހަރު ކްލިކް ކޮށްލާ
ހުރިހާ ހާލަތަކަށް ފެތޭ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުންތައް ދިނުމަށް "ބެހި" ދަނީ އަމިއްލަޔަށް ދަސްކުރަމުން.